Odpowiedzi na zapytania do SIWZ na zakup zamiatarki

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak  Sd 341/01/2010 – na dostawę nowej zamiatarki elewatorowej

w dniu 22-02-2010r wpłynęły zapytania dotyczące wymagań zamawiającego opisujących przedmiot zamówienia.

(więcej…)

Zmiana do SIWZ na zakup zamiatarki

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd 341/01/2010  z dnia 18-02-2010,

– na dostawę nowej zamiatarki elewatorowej

nr ogłoszenia w BZP 46322-2010, data zamieszczenia w BZP 18-02-2010

Na podstawie  art. 38 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych

– zmienia się treść SIWZ  w sposób następujący:

1) Punkt 3.2.12 otrzymuje brzmienie

„ Szczotka walcowa o szerokości  min 1200mm oraz średnicy min 900mm

napędzana silnikiem hydraulicznym z systemem odciążenia” (błąd literowy);

2) Wykreśla się p. 3.2.13 ponieważ jest to powtórzenie wymogów punktu  3.2.12

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowej zamiatarki elewatorowej

Numer ogłoszenia w BZP: 46322 – 2010; data zamieszczenia w BZP: 18.02.2010

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 084 6642735, faks 084 6642735.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa UM.

(więcej…)

Załączniki