Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie remontów cząstkowych w 2010roku

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak Sd 341/02/2010, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08-03-2010 pod pozycją 63110-2010, na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2010 roku, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy ulicy Lwowskiej 54 w Tomaszowie Lubelskim.

(więcej…)

Załączniki

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2010 roku

Numer ogłoszenia w BZP: 63110 – 2010; data zamieszczenia w BZP: 08.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

(więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup zamiatarki

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak Sd 341/01/2010, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18-02-2010r. pod pozycją 46322-2010, na zakup z dostawą do siedziby zamawiającego fabrycznie nowej zamiatarki elewatorowej, została wybrana oferta nr 1 firmy Schmidt Polska Sp. z o.o. ul. Skrajna 80A; 25-650 Kielce, otrzymując punktację ogólną i za cenę 100pkt.

(więcej…)

Załączniki