Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup kostki brukowej na remonty dróg w 2010roku

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak Sd 341/05/2010, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21-04-2010r. pod pozycją 112746-2010, na dostawę materiałów do remontu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2010 roku, została wybrana na:

(więcej…)

Załączniki

Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2010 roku

Numer ogłoszenia w BZP: 112746 – 2010; data zamieszczenia w BZP: 21.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

(więcej…)

Załączniki

Zaproszenie do składania ofert na dostawę cementu na remonty dróg w 2010roku

Przedmiot zlecenia: dostawa cementu do drogowych robót remontowych w 2010 roku w

ilości ogółem 45 ton

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”  w załączeniu do zaproszenia

(więcej…)

Załączniki

Zaproszenie na dostawę piasku na remonty dróg w 2010roku

Przedmiot zlecenia: dostawa piasku do drogowych robót remontowych i na inną bieżącą   działalność  w 2010 roku w ilości ogółem : piasek bezklasowy – 1200 tony

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”  w załączeniu do zaproszenia

(więcej…)

Załączniki

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług sprzętowych w 2010roku

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lub. zaprasza do składnia ofert cenowych na  świadczenie usług sprzętowo-transportowych w 2010 roku         w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę .

(więcej…)

Załączniki