Wykonanie robót remontowo-wzmocnieniowych dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski

Numer ogłoszenia w BZP: 146182-2010; data zamieszczenia w BZP: 27-05-2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

(więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę betonowych płyt drogowych

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak Sd 341/07/2010, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18-05-2010r. pod pozycją 133682-2010, na dostawę betonowych płyt drogowych używanych w ilości 2200m2, została wybrana oferta nr 1 firmy PRAKTIBUD Adam Gwizdała z siedzibą przy ulicy Sybiraków 6; 22-600 Tomaszów Lubelski, otrzymując punktację ogólną i za cenę 100pkt.

(więcej…)

Załączniki

Dostawa betonowych płyt drogowych używanych w ilości 2200m2
 Numer ogłoszenia w BZP: 133682 – 2010; data zamieszczenia w BZP: 18-05-2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

(więcej…)

Załączniki