Wykonanie robót remontowo-wzmocnieniowych dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak Sd 341/08/2010, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27-05-2010r. pod pozycją 146182-2010, na: Wykonanie robót remontowo-wzmocnieniowych dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski, została wybrana oferta nr 2 firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o.  z siedzibą przy ulicy Lwowskiej 54; 22-600 Tomaszów Lubelski, otrzymując punktację ogólną i za cenę 100pkt;

(więcej…)

Załączniki

Zmiana Załącznika Nr 1j do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd 341/08/2010 na: Wykonanie robót remontowo-wzmocnieniowych dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski

nr ogłoszenia w BZP 146182-2010, data zamieszczenia w BZP 27-05-2010

(więcej…)

Załączniki