Zakup z dostawą materiałów do budowy ulicy Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim, tj: Beton C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej w ilości 320m3

Numer ogłoszenia w BZP: 301094 – 2010; data zamieszczenia w BZP: 22-09-2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

(więcej…)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, informuje, że w postępowaniu o wartości powyżej 14 000 EURO, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 284184-2010 dnia 09-09-2010r., w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup z dostawą materiałów do budowy ulicy Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim, tj: Beton C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej w ilości 320m3, nie wpłynęła w wyznaczonym terminie (21-09-2010r. godz.1100) żadna oferta.

(więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą materiałów do budowy ulicy Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim, tj: Beton C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej w ilości 320m3
Numer ogłoszenia w BZP: 284184 – 2010; data zamieszczenia w BZP: 09-09-2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

(więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą materiałów do budowy ulicy Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim
 Numer ogłoszenia w BZP: 283874 – 2010; data zamieszczenia w BZP: 09-09-2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 084 6642735, faks 084 6642735.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa UM.

(więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą piasku do drogowych robót remontowych i na bieżącą działalność w 2010 roku w ilości ogółem : piasek bezklasowy – 792 tony

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”  w załączeniu do zaproszenia

(więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą cementu na potrzeby zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg gminnych (budowa chodników) gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2010 roku w ilości ogółem : cement portlandzki workowany CEM II/B-V 32,5R – 47,60 tony

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”  w załączeniu do zaproszenia

(więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą piasku na potrzeby zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg gminnych (budowa chodników) gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2010 roku w ilości ogółem : piasek bezklasowy – 960 ton

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”  w załączeniu do zaproszenia

(więcej…)

Załączniki