Zakup z dostawą piasku do drogowych robót remontowych i na inną bieżącą działalność w 2011 roku

Sd.271.8.2011          

                                                   Z A P R O S Z E N I E

                                  Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                            22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                zaprasza do składania ofert

                                    w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zlecenia:  Zakup z dostawą piasku do drogowych robót remontowych i na inną bieżącą   działalność  w 2011 roku w ilości ogółem : piasek bezklasowy – 2300 ton. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą cementu do drogowych robót remontowych w 2011 roku

Sd.271.7.2011           

                                                    Z A P R O S Z E N I E

                                    Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                               22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                  zaprasza do składania ofert

                                      w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zlecenia:  Zakup z dostawą cementu do drogowych robót remontowych w 2011 roku w ilości ogółem: cement portlandzki workowany CEM II/B-M 32,5R – 70 ton. (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup z dostawą materiałów do budowy dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski – BETON

Sd.271.2.2.2011                                                                    Tomaszów Lubelski 2011.04.06

                                             O G Ł O S Z E N I E

            Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak Sd.271.2.2011, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28.03.2011r. pod pozycją 55490-2011, na: Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski, tj: Beton C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej w ilości 449m3, (więcej…)

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie remontów cząstkowych w 2011 roku

Sd 341/01/2011-2                                                                 Tomaszów Lubelski 2011-04-01

                                              O G Ł O S Z E N I E

        Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO, (więcej…)