Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup paliw i olei silnikowych na 2012 rok

Sd.271.14.4.2011

                                                 O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak Sd.271.14.2011, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.11.2011r. pod pozycją 396374-2011, na zakup paliw i olei silnikowych na 2012 rok, (więcej…)