Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2012 roku

Sd.271.2.2.2012

                                                O G Ł O S Z E N I E

           Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak postępowania Sd.271.2.2012 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.03.2012 roku pod pozycją 62120-2012, na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2012 roku (więcej…)

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg w 2012 roku

Sd.271.2.2012

                                                  O G Ł O S Z E N I E

                                    KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                              w Tomaszowie Lubelskim

                         zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                 o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

          Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej

                                       Tomaszów Lubelski w 2012 roku
           Numer ogłoszenia w BZP: 62120 – 2012; data zamieszczenia w BZP: 01.03.2012
                                 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki