Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2012 roku

Sd.271.2.2.2012

                                                O G Ł O S Z E N I E

           Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak postępowania Sd.271.2.2012 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.03.2012 roku pod pozycją 62120-2012, na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2012 roku (więcej…)