Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sd.271.10.3.2012

                                                     O G Ł O S Z E N I E

                                          O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                                    O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, informuje, że postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 261872-2012 dnia 20.07.2012r., pn: „Zakup z dostawą betonowych płyt drogowych używanych bez uszkodzeń, zbrojonych pełnych (MON) w ilości 2005m2, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zostało unieważnione. (więcej…)