Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup paliw i olei silnikowych na 2013 rok

Sd.271.15.3.2012                                                                 

                                                   O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak Sd.271.15.2012, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.12.2012r. pod pozycją 490830-2012, na: Zakup paliw i olei silnikowych na 2013 rok, zostały złożone dwie (2) oferty. (więcej…)

Zakup paliw i olei silnikowych na 2013 rok

Sd.271.15.2012

                                                      O G Ł O S Z E N I E

                                       KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                                 w Tomaszowie Lubelskim

                          zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                     o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

                                      Zakup paliw i olei silnikowych na 2013 rok
            Numer ogłoszenia w BZP: 490830 – 2012; data zamieszczenia w BZP: 05.12.2012
                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki