Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2013 roku

Sd.171.1.2013

                                                    O G Ł O S Z E N I E

                                     KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                                 w Tomaszowie Lubelskim

                          zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                    o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

              Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej

                                          Tomaszów Lubelski w 2013 roku
            Numer ogłoszenia w BZP: 120854 – 2013; data zamieszczenia w BZP: 27.03.2013
                                         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki