Odpowiedzi na pytania do SIWZ na zakup paliw i olei silnikowych na 2014 rok

Sd.171.25.1.2013

   Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.25.2013 na zakup paliw i olei silnikowych na 2014 rok w dniu 28.11.2013r. wpłynęły zapytania dotyczące wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dotyczy Zadania Nr 2 – zakup oleju napędowego i benzyny Pb95. (więcej…)

Zakup paliw i olei silnikowych na 2014 rok

Sd.171.25.2013

                                                      O G Ł O S Z E N I E

                                     KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                                  w Tomaszowie Lubelskim

                       zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                    o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

                                    Zakup paliw i olei silnikowych na 2014 rok
         Numer ogłoszenia w BZP: 481654 – 2013; data zamieszczenia w BZP: 25.11.2013
                                         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego – ciągnika rolniczego FARM-MOT 250D

Sd.171.SMR.3.2013

                                                 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

                                                        ciągnika rolniczego

       Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, działając na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010r. Nr 114, poz. 761) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego będącego własnością Miejskiego Zarządu Dróg, tj.: ciągnik rolniczy FARM-MOT 250D, rok produkcji 1997. (więcej…)

Załączniki