Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup materiałów do przebudowy ronda w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku

Sd.171.1.2.2014                                                                       

                                               O G Ł O S Z E N I E

       Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000EURO, znak postępowania Sd.171.1.2014 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.02.2014 roku pod pozycją numer 53392-2014, na: Zakup z dostawą materiałów do przebudowy ronda Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku, została złożona jedna (1) oferta. (więcej…)

Wykonanie utwardzenia nawierzchni placu ronda ul. Rynek w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku

Sd.171.2.2014

                                                O G Ł O S Z E N I E

                                 KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                             w Tomaszowie Lubelskim

                       zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                  o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

         Wykonanie utwardzenia nawierzchni placu ronda ul. Rynek w Tomaszowie Lubelskim

                                                    w 2014 roku
            Numer ogłoszenia w BZP: 59920 – 2014; data zamieszczenia w BZP: 20.02.2014
                                     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą materiałów do przebudowy ronda w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku

Sd.171.1.2014

                                                   O G Ł O S Z E N I E

                                   KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                               w Tomaszowie Lubelskim

                       zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                               o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

     Zakup z dostawą materiałów do przebudowy ronda w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku
             Numer ogłoszenia w BZP: 53392 – 2014; data zamieszczenia w BZP: 14.02.2014
                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki