Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku

Sd.171.5.2.2014                                                                       

                                                O G Ł O S Z E N I E

     Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000EURO, znak postępowania Sd.171.5.2014 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.03.2014 roku pod pozycją numer 95886-2014, na: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku, została złożona jedna (1) oferta. (więcej…)

Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku

Sd.171.7.2014

                                                   O G Ł O S Z E N I E

                                    KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                                w Tomaszowie Lubelskim

                        zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                  o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

               Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej

                                         Tomaszów Lubelski w 2014 roku
             Numer ogłoszenia w BZP: 101912 – 2014; data zamieszczenia w BZP: 26.03.2014
                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą cementu do budowy dróg i chodników w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku

Sd.171.6.2014                                                                                  

                                                  Z A P R O S Z E N I E

                                  Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                              22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                               zaprasza do składania ofert

                                   w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą cementu na potrzeby zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku, w ilości ogółem: cement portlandzki workowany CEM II/B-M 32,5R – 165,40t. (więcej…)

Załączniki

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku

Sd.171.5.2014

                                                  O G Ł O S Z E N I E

                                 KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                              w Tomaszowie Lubelskim

                     zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                 o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

           Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej

                                         Tomaszów Lubelski w 2014 roku
          Numer ogłoszenia w BZP: 95886 – 2014; data zamieszczenia w BZP: 21.03.2014
                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sd.171.3.2.2014

                                                  O G Ł O S Z E N I E

                                       O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                                 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

           Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, informuje, że postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 82296-2014 dnia 12.03.2014r. pod nazwą „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku” – postępowanie znak Sd.171.3.2014, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zostało unieważnione. (więcej…)

Zakup z dostawą piasku do budowy dróg i chodników w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku

Sd.171.4.2014                                                                                      

                                                   Z A P R O S Z E N I E

                                   Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                              22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                zaprasza do składania ofert

                                     w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą piasku na potrzeby zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg i chodników w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku w ilości ogółem: piasek bezklasowy – 2282,00 tony. (więcej…)

Załączniki

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku

Sd.171.3.2014

                                                    O G Ł O S Z E N I E

                                    KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                                w Tomaszowie Lubelskim

                        zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                  o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

            Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej

                                          Tomaszów Lubelski w 2014 roku
         Numer ogłoszenia w BZP: 82296 – 2014; data zamieszczenia w BZP: 12.03.2014
                                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie utwardzenia nawierzchni placu ronda przy ul. Rynek w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku

Sd.171.2.2.2014                                                                       

                                                   O G Ł O S Z E N I E

       Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000EURO, znak postępowania Sd.171.2.2014 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.02.2014 roku pod pozycją numer 59920-2014, na: Wykonanie utwardzenia nawierzchni placu ronda ul. Rynek w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku, zostały złożone dwie (2) oferty. (więcej…)