Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku – II część

Sd.171.8.2014

                                                   O G Ł O S Z E N I E

                                   KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                              w Tomaszowie Lubelskim

                        zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO

               Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej

                                     Tomaszów Lubelski w 2014 roku – II część
           Numer ogłoszenia w BZP: 143712 – 2014; data zamieszczenia w BZP: 29.04.2014
                                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą kruszywa (tłuczeń) mieszanka sortowana 0-32mm do remontu (utwardzanie) dróg gminnych o nawierzchni gruntowej gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku

Sd.171.ZAK.3.2014                                                                             

                                                   Z A P R O S Z E N I E

                                   Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                              22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                           zaprasza do składania ofert cenowych

                                      w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą kruszywa (tłuczeń) mieszanka sortowana 0÷32mm w przewidywanej ilości 120 ton do remontu (utwardzanie) dróg gminnych o nawierzchni gruntowej gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku według potrzeb Zamawiającego. (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku

Sd.171.7.3.2014                                                                       

                                                O G Ł O S Z E N I E

        Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000EURO, znak postępowania Sd.171.7.2014 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.03.2014 roku pod pozycją numer 101912-2014, na: Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku, zostało złożonych pięć (5) ofert. (więcej…)