Odpowiedzi na zapytania do SIWZ na zakup paliw i olei silnikowych na 2015 rok

Sd.171.16.1.2014                                                                      

    Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.16.2014 na zakup paliw i olei silnikowych na 2015 rok w dniu 25.11.2014r. wpłynęły zapytania dotyczące wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dotyczy Projektu umowy. (więcej…)

Zakup paliw i olei silnikowych na 2015 rok

Sd.171.16.2014

                                                    O G Ł O S Z E N I E

                                      KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                                w Tomaszowie Lubelskim

                          zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                   o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO

 

                                    Zakup paliw i olei silnikowych na 2015 rok
          Numer ogłoszenia w BZP: 380648 – 2014; data zamieszczenia w BZP: 20.11.2014
                                      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. (więcej…)

Załączniki