Zakup z dostawą cementu do drogowych robót remontowych w 2012 roku

Sd.271.1.2012                                                                              

                                                 Z A P R O S Z E N I E

                                Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                           22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                               zaprasza do składania ofert

                                   w postępowaniu o wartości do 14 000 EURO

Przedmiot zlecenia:  Zakup z dostawą cementu do drogowych robót remontowych w 2012 roku w ilości ogółem: cement portlandzki workowany CEM II/B-M 32,5R – 20 ton.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączeniu do zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia:

–  do 20 grudnia 2012 roku 

Dostawa cementu nastąpi sukcesywnie w ilościach i terminach według zapotrzebowania zgłoszonego przez zamawiającego dwa dni wcześniej

Nie wymaga się wpłaty wadium.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Ofertę sporządzoną w oparciu o specyfikację należy składać w siedzibie MZD w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra Ściegiennego 57 w sekcji drogowej.

Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2012r. o godz. 1100

Otwarcie ofert nastąpi 17.01.2012r. o godz. 1115 w sekcji drogowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie pod numerem telefonu (84) 664-27-35 w godzinach od 700 do 1500

W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie:

– cena 100%

Załączniki