Remonty cząstkowe nawierzchni dróg w 2012 roku

Sd.271.2.2012

                                                  O G Ł O S Z E N I E

                                    KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                              w Tomaszowie Lubelskim

                         zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                 o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

          Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej

                                       Tomaszów Lubelski w 2012 roku
           Numer ogłoszenia w BZP: 62120 – 2012; data zamieszczenia w BZP: 01.03.2012
                                 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 084 6642735, faks 084 6642735.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdtomaszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa UM.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2012 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2012 roku, tj.: – remont cząstkowy nawierzchni dróg z użyciem betonu asfaltowego, w zakresie likwidacji ubytków i wybojów, z uzupełnieniem podbudowy, o powierzchni sumarycznej uzupełnień około 1000m2 i wywiezienie destruktu na plac do siedziby zamawiającego, – remont cząstkowy nawierzchni dróg techniką sprysku lepiszczem i posypania kruszywem przy użyciu specjalnych remonterów do jednoczesnego natrysku pod ciśnieniem ziaren grysu wymieszanych z emulsją o powierzchni sumarycznej około 200m2. Uwaga: założone ilości przedmiarowe mogą ulec zmianie, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, których na etapie przygotowania dokumentów przetargowych nie można było przewidzieć.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego przez powtórzenie tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium to 1000,00 złotych (jeden tysiąc złotych i 00/100)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 wg załącznika nr 2 do SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 wg załącznika nr 2 do SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 wg załącznika nr 2 do SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 wg załącznika nr 2 do SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 wg załącznika nr 2 do SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

– aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ wraz z podpisaną kalkulacją cenową – załącznik nr 1a do SIWZ, b) parafowany przez wykonawcę projekt umowy – załącznik nr 3 do SIWZ, c) oświadczenie o akceptacji wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 5 do SIWZ), d) jeśli wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów należy przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, e) dokumenty stanowiące wadium lub potwierdzenie złożenia wadium w pieniądzu (kopia lub kserokopia przelewu potwierdzona za zgodność).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy: a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia, b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zadania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia, c) w przypadku konieczności wystąpienia II etapu robót dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia, d) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu zamówienia, e) zmiana wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w podpunkcie c) i d), f) w przypadku zmiany założonych ilości przedmiarowych remontu, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, których na etapie przygotowywania dokumentów przetargowych nie można było przewidzieć, a także w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego (wówczas wartość robót ustalona zostanie wg formularza ofertowego stanowiącego integralną część złożonej oferty – załącznik Nr1a do SIWZ), g) wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, h) zmiana wynikająca ze zmiany danych podmiotowych wykonawcy, i) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Określenie warunków zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, b) zgoda obu stron umowy, c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdtomaszow.pl www.tomaszow-lubelski.pl/infpub/przetargi.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki