Odpowiedzi na pytania do SIWZ na zakup paliw i olei silnikowych na 2014 rok

Sd.171.25.1.2013

   Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.25.2013 na zakup paliw i olei silnikowych na 2014 rok w dniu 28.11.2013r. wpłynęły zapytania dotyczące wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dotyczy Zadania Nr 2 – zakup oleju napędowego i benzyny Pb95.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), przedstawiamy poniżej zadane pytania oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesowych kart paliwowych i zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

*    0 zł netto za kartę nową,

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.),

*  w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza używania (nabywania) kart paliwowych na obecnym etapie zakupu paliw do pojazdów, maszyn i urządzeń Zamawiającego.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych  –  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji) i zaakceptuje, aby na etapie zawierania umowy została doprecyzowana właściwa nazwa regulaminu używania kart danego Wykonawcy (np. w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy regulaminy Wykonawcy, tj. ……z dnia ……….. r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu regulaminu Wykonawcy)?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby rozszerzania treści wzoru umowy o warunkach sprzedaży i używania kart paliwowych. W związku z negatywną odpowiedzią na Pytanie 1.

Pytanie 3: W odniesieniu do zapisów SIWZ i projektu umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych, nie ogranicza zatem lokalizacyjnie Zamawiającego co do stacji paliw. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji modernizowanej, nie koniecznie działającej w trybie całodobowym (w okresie realizacji umowy może zaistnieć ewentualność jej modernizacji – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?

Odpowiedź: Zamawiający z uwagi na posiadający transport oraz specyfikę wykonywanych zadań (ciągniki rolnicze, miniładowarkę, zamiatarki itp. sprzęt) musi mieć pewność co do usytuowania stacji Wykonawcy (blisko siedziby Zamawiającego) oraz ciągłość i gotowość dostaw zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie 4: Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia?

Odpowiedź: Z uwagi na negatywną odpowiedź na Pytanie 1, Zamawiający nie będzie prowadził obsługi kart paliwowych.

Pytanie 5: W odniesieniu do SIWZ, formularza ofertowego  i  zapisów projektu umowy Wykonawca pyta czy Zamawiający wyraża zgodę:

– czy Zamawiający dopuści  możliwość terminu płatności 14 dni od daty wystawienia faktury, przy rozliczeniu : od 1-go do 15 – go dnia danego miesiąca i od 16-go do ostatniego dnia danego miesiąca, przy czym za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego, a za datę zapłaty uznanie konta bankowego Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający określił rozliczanie się z Wykonawcą zamówień w SIWZ i nie ma potrzeby dodatkowych zmian.

                                                                                              Podpisał:

                                                                                          Kierownik MZD

                                                                                      inż. Andrzej Dmitroca