Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2010/2011 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim w ilości 150 ton luzem

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”  w załączeniu do zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu umowy – całości zamówienia – do 15-12-2010r.

Dostawa soli drogowej nastąpi partiami począwszy od dnia podpisania umowy według zapotrzebowania zamawiającego zgłoszonego z czterodniowym wyprzedzeniem.

Nie wymaga się wpłaty wadium.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Ofertę sporządzoną w oparciu o specyfikację należy składać w siedzibie MZD w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra Ściegiennego 57 w sekcji drogowej.

Termin składania ofert upływa dnia  16-08–2010r. o godz. 11ºº

Otwarcie ofert nastąpi  16-08-2010r. o godz. 1115 w sekcji drogowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie pod numerem telefonu (84) 664-27-35 w godzinach od 7ºº do 14³º

W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie:

– cena 100 %