Zakup z dostawą piasku do budowy dróg i chodników w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku – II część

Sd.171.10.2014                                                                                    

                                                 Z A P R O S Z E N I E

                                Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                            22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                               zaprasza do składania ofert

                                    w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO

     Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą piasku na potrzeby zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg i chodników w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku – II część, w ilości ogółem: piasek bezklasowy – 372,00 tony.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączeniu do zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia:

– do 15.11.2014r. 

Dostawa piasku nastąpi sukcesywnie w ilościach i terminach według zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego jeden dzień wcześniej.

Nie wymaga się wpłaty wadium.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Ofertę sporządzoną w oparciu o specyfikację należy składać w siedzibie MZD w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra Ściegiennego 57 w sekcji drogowej.

Termin składania ofert upływa dnia 13.05.2014r. o godz. 1100

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2014r. o godz. 1115  w sekcji drogowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie pod numerem telefonu (84) 664-27-35 w godzinach od 700 do 1500.

W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie:

– cena 100%

Załączniki