Zakup z dostawą cementu do budowy dróg i chodników w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku – II część

Sd.171.11.2014                                                                                

                                                  Z A P R O S Z E N I E

                                  Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                            22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                zaprasza do składania ofert

                                    w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO

       Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą cementu na potrzeby zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku – II część, w ilości ogółem: cement portlandzki workowany CEM II/B-M 32,5R – 18,90t.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu do zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia:

 do 15.11.2014 roku 

Dostawa cementu nastąpi sukcesywnie w ilościach i terminach według zapotrzebowania zgłoszonego przez zamawiającego dwa dni wcześniej

Nie wymaga się wpłaty wadium.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Ofertę sporządzoną w oparciu o specyfikację należy składać w siedzibie MZD w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra Ściegiennego 57 w sekcji drogowej.

Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2014r. o godz. 1100

Otwarcie ofert nastąpi 15.05.2014r. o godz. 1115  w sekcji drogowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie pod numerem telefonu (84) 664 27 35 w godzinach od 700 do 1500

W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie:

– cena 100%

Załączniki