Odpowiedzi na zapytania do SIWZ na zakup zamiatarki

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak  Sd 341/01/2010 – na dostawę nowej zamiatarki elewatorowej

w dniu 22-02-2010r wpłynęły zapytania dotyczące wymagań zamawiającego opisujących przedmiot zamówienia.

Zgodnie z art.38.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych, przedstawiamy poniżej zadane pytania i udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1.: „ czy dopuszcza się zastosowanie silnika o mniejszej mocy bez turbodoładowania”

Odpowiedź: nie

Pytanie 2.: „ czy dopuszcza się większy nacisk dyszla zamiatarki na zaczep pojazdu”

Odpowiedź: nie

Pytanie 3.:” czy szczotka walcowa powinna mieć system obciążania (3.2.12)

Odpowiedź : Zgodnie ze zmianą SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej UM  Tomaszów Lubelski www.tomaszow-lubelski.pl/infpub/przetargi.htm  dnia 22-02-2010r  ( poprawienie błędu literowego) punkt 3.2.12 otrzymał brzmienie „ Szczotka walcowa o szerokości  min 1200mm oraz średnicy min 900mm  napędzana silnikiem hydraulicznym z systemem odciążenia” ;

Pytanie 4.: „czy szczotka walcowa powinna mieć agregat zamiatający z systemem odciążenia szczotki walcowej (3.2.13)”

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej UM  Tomaszów Lubelski www.tomaszow-lubelski.pl/infpub/przetargi.htm  dnia 22-02-2010r

wykreślono punkt 3.2.13  SIWZ ponieważ jest to powtórzenie wymogów punktu 3.2.12

podpisał : inżynier Andrzej Dmitroca – kierownik jednostki