Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup z dostawą materiałów do remontu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2011 roku

Sd.271.9.2.2011

                                                O G Ł O S Z E N I E

      Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak Sd.271.9.2011, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.05.2011r. pod pozycją 135234-2011, na zakup z dostawą materiałów do remontu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2011 roku, została wybrana oferta nr 1 firmy MC – BETON WYROBY BETONOWE Magdalena Niezgoda z siedzibą przy ulicy Mełgiewskiej 34; 20-234 Lublin, otrzymując punktację ogólną i za cenę 100pkt.

W niniejszym postępowaniu złożona została jedna (1) oferta. Jako kryterium wyboru ofert Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przewidywała najkorzystniejszą cenę. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w dniu 17.06.2011r.

                                                                                                podpisał:

                                                                                             kierownik MZD

                                                                                         inż. Andrzej Dmitroca