Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2011/2012 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

Sd.271.10.2011

                                                  O G Ł O S Z E N I E

                                   KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                             w Tomaszowie Lubelskim             

                      zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

                                     o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO

Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2011/2012 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim
Numer ogłoszenia w BZP: 264148 – 2011; data zamieszczenia w BZP: 30.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 084 6642735, faks 084 6642735.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa UM.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2011/2012 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2011/2012 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim w ilości 140 ton luzem oraz 5 ton workowanej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.71.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od ustanowienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, b) podpisana kalkulacja cenowa – załącznik nr 1a do SIWZ, c) parafowany przez wykonawcę projekt umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy: a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia, b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zadania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia, c) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu zamówienia, d) zmiana wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w podpunkcie c), e) wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, f) zmiana wynikająca ze zmiany danych podmiotowych wykonawcy, g) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Określenie warunków zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, b) zgoda obu stron umowy, c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdtomaszow.pl www.tomaszow-lubelski.pl/infpub/przetargi.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2011 godzina 11:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki