Zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu nr Sd.171.10.2019 na zakup z dostawą materiałów do remontu chodników na ulicach powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku

Sd.171.10.1.2019

Dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzieleniu zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO netto – „Zakup z dostawą materiałów do remontu chodników na ulicach powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku, w następującym asortymencie: betonowa kostka brukowa gr. 6cm, szara o wymiarach 10x20cm (proporcja boków 1:2), wibroprasowana kostka z betonu niezbrojonego z fakturą gładką, o klasycznym prostokątnym kształcie, z fazą, w ilości 300,00m2 z 5% udziałem połówek; wibroprasowane obrzeże betonowe szare, z betonu niezbrojonego, z fakturą gładką, o wymiarach 6x20x100cm, w ilości 320,00mb”. (więcej…)

Załączniki

Zmiana Załącznika Nr 1j do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd 341/08/2010 na: Wykonanie robót remontowo-wzmocnieniowych dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski

nr ogłoszenia w BZP 146182-2010, data zamieszczenia w BZP 27-05-2010

(więcej…)

Załączniki

Zmiana do SIWZ na zakup zamiatarki

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd 341/01/2010  z dnia 18-02-2010,

– na dostawę nowej zamiatarki elewatorowej

nr ogłoszenia w BZP 46322-2010, data zamieszczenia w BZP 18-02-2010

Na podstawie  art. 38 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych

– zmienia się treść SIWZ  w sposób następujący:

1) Punkt 3.2.12 otrzymuje brzmienie

„ Szczotka walcowa o szerokości  min 1200mm oraz średnicy min 900mm

napędzana silnikiem hydraulicznym z systemem odciążenia” (błąd literowy);

2) Wykreśla się p. 3.2.13 ponieważ jest to powtórzenie wymogów punktu  3.2.12

Termin składania ofert nie ulega zmianie.