Aktualności

Ogłoszenie o opłatach rocznych

OGŁOSZENIE

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 13a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U. z 2015r.  poz. 460) opłatę roczną za umieszczone urządzenia w pasie drogowym, za kolejne lata, uiścić należy do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Kierownik Jednostki

inż. Andrzej Dmitroca

 

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego przypomina

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości w okresie zimowym w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zmianami / właściciele nieruchomości zapewniają między innymi utrzymanie czystości i porządku poprzez:

(więcej…)

Przetargi

Wykonanie robót remontowo-wzmacniających dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2016 roku, tj.: ul. Starozamojska na długości 130m (780m2)

Sd.171.9.2016                                                                                     

                                                   Z A P R O S Z E N I E

                                  Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                             22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                 zaprasza do składania ofert

                                  w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

        Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót remontowo – wzmacniających dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2016 roku, tj.: (więcej…)

Załączniki

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2016 roku

Sd.171.5.2016                                                                                     

                                                  Z A P R O S Z E N I E

                                   Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                              22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                zaprasza do składania ofert

                                w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

     Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2016 roku, tj.: (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2016 roku

Sd.171.4.2016                                                                                     

                                                   Z A P R O S Z E N I E

                                   Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                              22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                zaprasza do składania ofert

                                 w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

   Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2016 roku, w następującym asortymencie: (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup paliw i olei silnikowych na 2016 rok

Sd.171.8.3.2015

                                                  O G Ł O S Z E N I E

      Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.8.2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.12.2015r. pod pozycją 328562-2015, na: Zakup paliw i olei silnikowych na 2016 rok, zostały złożone dwie (2) oferty. (więcej…)