Aktualności

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego przypomina

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości w okresie zimowym w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zmianami / właściciele nieruchomości zapewniają między innymi utrzymanie czystości i porządku poprzez:

(więcej…)

Ogłoszenie o opłatach rocznych

OGŁOSZENIE

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 13a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U. z 2016r.  poz. 1440) opłatę roczną za umieszczone urządzenia w pasie drogowym, za kolejne lata, uiścić należy do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Kierownik Jednostki

inż. Andrzej Dmitroca

Przetargi

Zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok

Sd.171.13.2016

O G Ł O S Z E N I E

KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

w Tomaszowie Lubelskim

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO

Ogłoszenie w BZP nr 356582 – 2016 z dnia 2016-12-01 r.

Zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2016/2017

Sd.171.11.2016                                                                                   

                                                 Z A P R O S Z E N I E

                                 Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                           22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                               zaprasza do składania ofert

                                w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

       Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2016/2017 w ilości 55 ton luzem. (więcej…)

Załączniki

Wykonanie robót remontowo-wzmacniających dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2016 roku, tj.: ul. Starozamojska na długości 130m (780m2)

Sd.171.9.2016                                                                                     

                                                   Z A P R O S Z E N I E

                                  Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                             22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                 zaprasza do składania ofert

                                  w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

        Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót remontowo – wzmacniających dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2016 roku, tj.: (więcej…)

Załączniki

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2016 roku

Sd.171.5.2016                                                                                     

                                                  Z A P R O S Z E N I E

                                   Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                              22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                zaprasza do składania ofert

                                w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

     Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2016 roku, tj.: (więcej…)

Załączniki