Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mzdtomaszow.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone  na stronie głównej informacje  w  postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 18 stycznia 2021r . Aktualizacja: 28 stycznia 2021r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Sawiak, email.mzd@mzdtomaszow.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 664 27 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: www.mzdtomaszow.pl  18 luty 2010 rok

Data ostatniej aktualizacji: 28 stycznia 2021r.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22- 600 Tomaszów Lubelski,  ul. P. Ściegiennego 57

Tel. : 84 664 27-35

E-mail: mzd@mzdtomaszow.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim posiada jeden podjazd do wejścia głównego  który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych..

Budynek Miejskiego Zarządu Dróg nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Biuro Zarządu  usytuowane jest na uboczu miasta Tomaszowa Lubelski. Najłatwiej, do głównego wejścia do budynku dotrzeć korzystając za pośrednictwem utwardzonego placu okalającego obiekt. Nie jest on wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

Przed budynkiem oraz na placu Miejskiego Zarządu Dróg funkcjonuje parking, przeznaczony dla pracowników i interesantów. Wejście do głównego budynku z poziomu gruntu odbywa się z pośrednictwem jednego stopnia. Pomieszczenia Zarządu Dróg znajdują się na parterze jak i na piętrze w związku z czym dostęp do wyższych części budynku  przez osoby niepełnosprawne stanowi problem.

Drzwi wejściowe do budynku Miejskiego Zarządu Dróg są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. +48 (84) 664 27 35.

Korytarz główny w budynku ma szerokość 2,0 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Toaleta, znajdująca się w obiekcie, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Miejskim Zarządem Dróg poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: mzd@mzdtomaszow.pl  

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Miejski Zarząd Dróg  nie posiada tłumacza języka migowego.