O Firmie

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim jest jednostką budżetową  wyodrębnioną organizacyjnie ze struktur gminy miejskiej.

Nie posiada osobowości prawnej. Działa w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski.

Przedmiotem  działania  Miejskiego Zarządu Dróg  jest wykonywanie zadań zarządcy drogi w mieście  Tomaszów Lubelski oraz innych zadań określonych statutem a w szczególności:

  • prace porządkowe na terenie miasta , sprzątanie ulic, placów, parkingów i parku;
  • utrzymanie zieleni miejskiej;
  • utrzymanie cmentarza wojennego i miejsc pamięci narodowej;
  • bieżące utrzymanie dróg,  których zarządcą jest burmistrz miasta, remonty dróg i chodników, modernizacje, utrzymanie oznakowania, analiza organizacji ruchu;
  • roboty inwestycyjne( ulice, chodniki, parkingi);
  • zimowe utrzymanie dróg ( jezdnie, chodniki, parkingi, ciągi piesze i pieszo jezdne);
  • gotowość do usuwania skutków klęsk żywiołowych;
  • prace remontowe w obiektach jednostek U.M. ( szkoły, przedszkola, TDK);
  • zabezpieczanie i pomoc w organizacji imprez kulturalno rozrywkowych i sportowych na terenie miasta;
  • prowadzenie zagadnień dotyczących ochrony pasa drogowego, wynikających z ustawy o drogach publicznych ( uzgadnianie lokalizacji i zezwolenia na zajęcie pasa drogowego).

Jednostką kieruje inż. Wiesław Drążek.