Zakup paliw dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2024 rok

DZ.171.8.2023

OGŁOSZENIE

 Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej od progów unijnych na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.), ogłoszonego w BZP dnia 29.11.2023r. pod numerem 2023/BZP 00520955/1, na:

„Zakup paliw dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2024 rok”

Załączniki

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2023/2024

DZ.171.7.2023

ZAPROSZENIE

 Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, na:

„Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2023/2024”

Załączniki