Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok

Sd.171.13.4.2016

I N F O R M A C J A

O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ  OFERTY

           Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1020), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.13.2016, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.12.2016r. pod pozycją 356582-2016, na: Zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok, zostały złożone dwie (2) oferty. (więcej…)

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok

Sd.171.13.1.2016

 I N F O R M A C J A

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1020), informuje o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.13.2016, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.12.2016r. pod pozycją 356582-2016, na:

„Zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok”. (więcej…)

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego przypomina

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości w okresie zimowym w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zmianami / właściciele nieruchomości zapewniają między innymi utrzymanie czystości i porządku poprzez:

(więcej…)

Ogłoszenie o opłatach rocznych

OGŁOSZENIE

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 13a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U. z 2016r.  poz. 1440) opłatę roczną za umieszczone urządzenia w pasie drogowym, za kolejne lata, uiścić należy do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Kierownik Jednostki

inż. Andrzej Dmitroca

Zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok

Sd.171.13.2016

O G Ł O S Z E N I E

KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

w Tomaszowie Lubelskim

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO

Ogłoszenie w BZP nr 356582 – 2016 z dnia 2016-12-01 r.

Zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego (więcej…)

Załączniki