Nabór wniosków na wolne stoisko handlowe Nr 24, pod parasolem stół Nr 6 położone na Targowisku „Mój Rynek” w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Traugutta

DA.1550.4.2023

DYREKTOR

 MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

OGŁASZA

 nabór wniosków na wolne stoisko handlowe Nr 24, pod parasolem

stół Nr 6 o powierzchni handlowej 2,96m2

położone na Targowisku „Mój Rynek”

w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Traugutta 16

przeznaczone pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych

1.Wniosek powinien zawierać:

a) imię i nazwisko oraz miejsce położenia gospodarstwa lub firmę przedsiębiorcy,

b) oświadczenie czy wnioskodawca jest rolnikiem,

c) informację, czy produkty rolno-spożywcze są produkowane w systemie rolnictwa ekologicznego,

d) określenie przedmiotu sprzedaży,

e) numer stoiska.

2. Wizji lokalnej stoiska handlowego można dokonać w obecności przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim w dni robocze od godziny 08:00 do 14:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym 84 664 27 35.

3. Przy rozpatrywaniu złożonych wniosków w pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski złożone przez rolników oraz osoby sprzedające produkty rolno-spożywcze wyprodukowane w systemie rolnictwa ekologicznego, biorąc pod uwagę kolejność ich złożenia.

4. Wniosek należy złożyć do dnia 07.2023r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „ Nabór wniosków na wolne stoisko handlowe Nr 24, pod parasolem stół Nr 6 położone na Targowisku „Mój Rynek” w Tomaszowie Lubelskim”.

5. Dopuszcza się złożenie wniosku:

a) w formie papierowej na adres: Miejski Zarząd Dróg ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój nr 12, lub

b) w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na adres mailowy: mzd@mzdtomaszow.pl,

6. Wniosek złożony osobiście, nadesłany za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca oraz drogą elektroniczną musi być dostarczony do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim do 07.2023r. do godziny 10:00.

7. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi w dniu 07.2023r. o godzinie 10:30.

8. Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie MZD w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu 84 664 27 35 oraz drogą elektroniczną: mzd@mzdtomaszow.pl

Podpisał:

Dyrektor MZD

inż. Wiesław Drążek

Załączniki