Zakup z dostawą piasku do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku

Sd.171.4.2017

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

 Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą piasku na potrzeby zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku, w ilości ogółem: piasek bezklasowy – 467,00 ton. (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku

Sd.171.3.2017

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku, w następującym asortymencie: (więcej…)

Załączniki

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku

Sd.171.2.2017

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

 

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku, tj.: (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sd.171.1.2.2017

 

O G Ł O S Z E N I E

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, informuje, że postępowanie przeprowadzone w trybie wyboru ofert cenowych o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO, ogłoszonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i MZD dnia 23.03.2017r. pod nazwą „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku” – postępowanie znak Sd.171.1.2017,  zostało unieważnione. (więcej…)

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku

Sd.171.1.2017

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

 

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku, tj.: (więcej…)

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok

Sd.171.13.4.2016

I N F O R M A C J A

O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ  OFERTY

           Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1020), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.13.2016, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.12.2016r. pod pozycją 356582-2016, na: Zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok, zostały złożone dwie (2) oferty. (więcej…)

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok

Sd.171.13.1.2016

 I N F O R M A C J A

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1020), informuje o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.13.2016, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.12.2016r. pod pozycją 356582-2016, na:

„Zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok”. (więcej…)

Zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok

Sd.171.13.2016

O G Ł O S Z E N I E

KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

w Tomaszowie Lubelskim

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO

Ogłoszenie w BZP nr 356582 – 2016 z dnia 2016-12-01 r.

Zakup paliw i olei silnikowych na 2017 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego (więcej…)

Załączniki

Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimy 2016/2017

Sd.171.11.2016                                                                                   

                                                 Z A P R O S Z E N I E

                                 Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                           22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                               zaprasza do składania ofert

                                w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

       Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2016/2017 w ilości 55 ton luzem. (więcej…)

Załączniki

Wykonanie robót remontowo-wzmacniających dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2016 roku, tj.: ul. Starozamojska na długości 130m (780m2)

Sd.171.9.2016                                                                                     

                                                   Z A P R O S Z E N I E

                                  Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                             22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                 zaprasza do składania ofert

                                  w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

        Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót remontowo – wzmacniających dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2016 roku, tj.: (więcej…)

Załączniki