Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego

Sd.171.SMR.3.2019

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 ogłasza

III przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż składników majątku ruchomego

 – ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1985, LTM 2C54, pojemność silnika 3120cm3, moc silnika 38,20kW, masa własna 2125kg, numer identyfikacyjny pojazdu 543544

– ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1982, LTM 2C64, pojemność silnika 3120cm3, moc silnika 38,20kW, masa własna 2125kg, numer identyfikacyjny pojazdu 459980 

1.Nazwa i siedziba jednostki:

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57

22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 27 35, email: m.sawiak@mzdtomaszow.pl

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.10.2019r. o godzinie 11:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, ul. Piotra Ściegiennego 57.

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Sprzęt będący przedmiotem przetargu można oglądać w obecności przedstawiciela Sprzedającego w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg przy ulicy Piotra Ściegiennego 57 w Tomaszowie Lubelskim, od dnia ukazania się ogłoszenia do 18.10.2019r. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym. Szczegółowych informacji dotyczących sprzętu udziela Pan Mirosław Kołodziej, tel. 84 664 27 35.

4. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości 5% wartości ceny wywoławczej, tj.:

a) na ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1985 – 638,00 złotych (sześćset trzydzieści osiem złotych i 00/100),

b) na ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1982 – 675,00 złotych (sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100),

które należy wpłacić najpóźniej do dnia 18.10.2019r. do godz. 10:00, przelewem na konto Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim BNP Paribas Bank Polska S.A. oddział w Tomaszowie Lubelskim nr konta 15 2030 0045 1110 0000 0089 0780 z dopiskiem: „wadium – sprzedaż (wymienić na który składnik majątku ruchomego).

Wpłacenie wadium przelewem będzie uznane za skuteczne, jeżeli w dniu składania ofert do godz. 10:00 środki będą na koncie Sprzedającego. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (brak środków na koncie Sprzedającego) spowoduje odrzucenie oferty. Wadium można wpłacić w kasie Miejskiego Zarządu Dróg, jednak nie później niż w dniu 21.10.2019r. do godziny 09:00.

5. Cena wywoławcza:

5.1 Ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1985 – cena wywoławcza 12 750,00 złotych brutto (słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100).

5.2 Ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1982 – cena wywoławcza 13 500,00 złotych brutto (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych i 00/100). 

Cena wywoławcza została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę techniki samochodowej.

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu oferty, w sposób czytelny i zawierać:

– imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon i fax,

– oferowaną cenę (nie mniejszą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty,

– numer rachunku bankowego, na który powinno być zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty oferenta,

– pisemne oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu, będącego przedmiotem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

– dowód wniesienia obowiązującego wadium,

– pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się przez niego z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu o przetargu oraz Regulaminie

Wzór formularza oferty stanowi: załącznik nr 1a i 1b do ogłoszenia (oddzielnie dla każdego składnika majątku ruchomego).

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu do dnia 21.10.2019r. do godziny 10:00, na adres: Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski, z dopiskiem:

„Oferta na zakup (wymienić na który składnik majątku ruchomego)

– nie otwierać przed 21.10.2019r. godz. 11:00”.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca, decyduje data i godzina wpływu przesyłki z ofertą do siedziby Sprzedającego.

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni od daty otwarcia ofert.

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

9. Załączniki:

Załącznik nr1a i 1b – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Regulamin przetargu.

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki