Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2020 roku

DZ.171.1.2020

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2020 roku, tj.:

– remont cząstkowy nawierzchni dróg z użyciem betonu asfaltowego, w zakresie likwidacji ubytków i wybojów, z uzupełnieniem podbudowy, o powierzchni sumarycznej uzupełnień w ilości około 350m2 i wywiezienie destruktu na plac do siedziby Zamawiającego,

– remont cząstkowy nawierzchni dróg techniką sprysku lepiszczem i posypania kruszywem przy użyciu specjalnych remonterów do jednoczesnego natrysku pod ciśnieniem ziaren grysu wymieszanych z emulsją o powierzchni sumarycznej w ilości około 800m2.

Uwaga: założone ilości przedmiarowe mogą ulec zmianie, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, których na etapie przygotowania dokumentów nie można było przewidzieć.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu do zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia:

do 05.06.2020r.

Termin może ulec zmianie w zależności od wystąpienia warunków atmosferycznych umożliwiających wcześniejsze wykonanie zamówienia, lub uniemożliwiających zakończenie zamówienia w przewidywanym terminie.

Nie wymaga się wpłaty wadium.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Ofertę sporządzoną w oparciu o specyfikację należy składać w siedzibie MZD w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra Ściegiennego 57 w sekcji drogowej.

Termin składania ofert upływa dnia 29.04.2020r. o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2020r. o godz. 1115 w sekcji drogowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie pod numerem telefonu 84 664 27 35 w godzinach od 700 do 1500.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie:

– cena 100%

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki