Zakup paliw dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2022 rok

DZ.171.9.2021

OGŁOSZENIE

   Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej od progów unijnych na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.), ogłoszonego w BZP dnia 26.11.2021r. pod numerem 2021/BZP 00285169/01, na :

„Zakup paliw dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg

w Tomaszowie Lubelskim na 2022 rok”

Załączniki