Sprzedaż ciągnika Ursus C-360, rok produkcji 1982

DZ.171.SMR.1.2024

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż składnika majątku ruchomego

ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1982,

 LTM 2C64, pojemność silnika 3120cm3, moc silnika 38,20kW, masa własna 2125kg,

numer identyfikacyjny pojazdu 459980

1.Nazwa i siedziba jednostki:

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57

22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 27 35, email: msdtomaszowl@post.pl

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.04.2024r. o godzinie 11:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, ul. Piotra Ściegiennego 57.

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego:

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien zapoznać się ze stanem technicznym sprzętu. Sprzęt będący przedmiotem przetargu można oglądać w obecności przedstawiciela Sprzedającego w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg przy ulicy Piotra Ściegiennego 57 w Tomaszowie Lubelskim, od dnia ukazania się ogłoszenia do 22.04.2024r. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym. Szczegółowych informacji dotyczących sprzętu udziela Pan Mirosław Kołodziej, tel. 84 664 27 35.

4. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości 5% wartości ceny wywoławczej, tj.: 700,00 złotych (siedemset złotych i 00/100), które należy wpłacić najpóźniej do dnia 22.04.2024r. do godz. 10:00, przelewem na konto Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski nr konta 26 9639 0009 2001 0011 1966 0003 z dopiskiem: „wadium na sprzedaż ciągnika Ursus C-360”.

Wpłacenie wadium przelewem będzie uznane za skuteczne, jeżeli w dniu składania ofert do godz. 10:00 środki będą na koncie Sprzedającego. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (brak środków na koncie Sprzedającego) spowoduje odrzucenie oferty. Wadium można wpłacić w kasie Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, jednak nie później niż w dniu 23.04.2024r. do godziny 09:00.

5. Cena wywoławcza:

5.1 Ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1982 – cena wywoławcza 14 000,00 złotych brutto (słownie: czternaście tysięcy złotych i 00/100).

Cena wywoławcza została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę techniki samochodowej w 2019 roku oraz analizy cen rynkowych w pierwszym półroczu 2024 roku.

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu oferty (załącznik nr 1a do ogłoszenia), w sposób czytelny i zawierać:

a) imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon i adres email,

b) oferowaną cenę (nie mniejszą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty,

c) numer rachunku bankowego, na który powinno być zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty oferenta,

d) pisemne oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu, będącego przedmiotem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

e) dowód wniesienia obowiązującego wadium,

f) pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się przez niego z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu o przetargu oraz Regulaminie

Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1a do ogłoszenia.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu do dnia 23.04.2024r. do godziny 10:00, na adres: Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski, z dopiskiem:

 „Oferta na zakup ciągnika Ursus C-360

 – nie otwierać przed 23.04.2024r. godz. 11:00”.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca, decyduje data i godzina wpływu przesyłki z ofertą do siedziby Sprzedającego.

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni od daty otwarcia ofert.

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

9. Załączniki:

Załącznik Nr 1a – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Regulamin przetargu

Podpisał:

Dyrektor MZD

inż. Wiesław Drążek

 

 

Załączniki