Informacja z otwarcia ofert na dostawę paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2020 rok

Sd.171.14.1.2019

I N F O R M A C J A

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.), informuje o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.14.2019, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.11.2019r. pod pozycją 627176-N-2019, na:

„Dostawę paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg

w Tomaszowie Lubelskim na 2020 rok”.

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w postępowania kwotę w wysokości 201 450,00 złotych brutto (dwieście jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i 00/100).

Oferty złożone w terminie:

 

Numer oferty Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy Termin złożenia oferty Cena brutto Termin realizacji Warunki płatności
1. SPECOL Sp. z o.o.

ul. Kluczborska 31

41-508 Chorzów

28.11.2019 godz. 14:50 Zadanie Nr 3

8 511,32

od 01.01.2020 do 31.12.2020 zgodnie z § 6 projektu umowy
2. HRES

Stanisław Gęborys

ul. Jana Pawła II 42

37-500 Jarosław

03.12.2019 godz. 09:15 Zadanie Nr 1

155 189,10

Zadanie Nr 2

24 723,00

od 01.01.2020 do 31.12.2020 zgodnie z § 6 projektu umowy
3. DANPOL

Jarosław Pękala

ul. Nadstawna 58/23

23-400 Biłgoraj

03.12.2019

godz. 10:35

Zadanie Nr 1

154 045,20

Zadanie Nr 2

24 600,00

od 01.01.2020

do 31.12.2020

zgodnie z § 6 projektu umowy

 

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

 

Załączniki