Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2020 rok

Sd.171.14.4.2019

I N F O R M A C J A

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

  Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.14.2019, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.11.2019r. pod pozycją 627176-N-2019, na: Dostawę paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2020 rok, zostały złożone trzy (3) oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano na:

Zadanie Nr 1dostawa oleju napędowego – oferta nr 3 firmy DANPOL Jarosław Pękala ul. Nadstawna 58/23; 23-400 Biłgoraj, adres stacji paliw ul. Piotra Ściegiennego 58; 22-600 Tomaszów Lubelski, otrzymując punktację za: cenę 50pkt., stały upust 25pkt., odległość punktu tankowania od siedziby Zamawiającego 25pkt., co daje łączną sumę 100pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała największą łączną punktację w kryteriach oceny ofert.

Zadanie Nr 2dostawa benzyny Pb95 – oferta nr 3 firmy DANPOL Jarosław Pękala ul. Nadstawna 58/23; 23-400 Biłgoraj, adres stacji paliw ul. Piotra Ściegiennego 58; 22-600 Tomaszów Lubelski, otrzymując punktację za: cenę 50pkt., stały upust 25pkt., odległość punktu tankowania od siedziby Zamawiającego 25pkt., co daje łączną sumę 100pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała największą łączną punktację w kryteriach oceny ofert.

Zadanie Nr 3dostawa olei, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń mechanicznych – oferta nr 1 firmy SPECOL Sp. z o.o. ul. Kluczborska 31; 41-508 Chorzów, otrzymując punktację za: cenę 60pkt., stały upust 40pkt., co daje łączną sumę 100pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała największą łączną punktację w kryteriach oceny ofert. Na to zadanie została złożona jedna oferta.

Pozostałe złożone oferty w niniejszym postępowaniu:

Zadanie Nr 1 – oferta nr 2 firmy HRES Stanisław Gęborys ul. Jana Pawła II 42; 37-500 Jarosław, adres stacji paliw ul. Lwowska 126; 22-600 Tomaszów Lubelski, otrzymując punktację za: cenę 49,63pkt., stały upust 25pkt., odległość punktu tankowania od siedziby Zamawiającego 3,75pkt., co daje łączną sumę 78,38pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

Zadanie Nr 2 – oferta nr 2 firmy HRES Stanisław Gęborys ul. Jana Pawła II 42; 37-500 Jarosław, adres stacji paliw ul. Lwowska 126; 22-600 Tomaszów Lubelski, otrzymując punktację za: cenę 49,75pkt., stały upust 25pkt., odległość punktu tankowania od siedziby Zamawiającego 3,75pkt., co daje łączną sumę 78,50pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki