KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – MONITORING WIZYJNY

 KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – MONITORING WIZYJNY

        Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra  Ściegiennego 57, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: ”RODO” informuje, że:

  1. Administratorem urządzeń systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim.
  2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@tomaszow-lubelski.pl.
  3. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu ochrony mienia i porządku, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i innych osób.
  4. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  5. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres niezbędny nie dłuższy niż 3 miesiące.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      a) dostępu do treści swoich danych,                                                                                                                                                                                                                                                                                            b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator Danych Osobowych

Załączniki