Informacja z otwarcia ofert na przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową zasilaną gazem ziemnym w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

DZ.171.2.1.2020

I N F O R M A C J A

   Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.), informuje o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak DZ.171.2.2020, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.07.2020r. pod pozycją 557115-N-2020, na:

„Przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową zasilaną gazem ziemnym wraz z wewnętrzną i zewnętrzną doziemną instalacją gazową w istniejącym budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim wraz z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w postępowania kwotę w wysokości 155 000,00 złotych brutto (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100).

Oferty złożone w terminie:

Numer oferty Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy Termin złożenia oferty Cena brutto Termin realizacji Okres gwarancji Warunki płatności
1. Firma Rakoczy Instal-Bud Stanisław Rakoczy

ul. Inżynierska 8E

20-484 Lublin

17.07.2020 godz. 08:57 240 342,00zł do 30.09.2020 60 miesięcy zgodnie z § 9 projektu umowy
2. Zakład Instalacji Sanitarnych

Andrzej Staszak

ul. Lwowska 54

22-600 Tomaszów Lubelski

17.07.2020 godz. 09:38 162 979,61zł do 30.09.2020 60 miesięcy zgodnie z § 9 projektu umowy
3. P.U.P.H. „INSTAD”

Tadeusz Szewczak

ul. Inżynierska 8A

20-484 Lublin

17.07.2020

godz. 09:53

206 640,00zł do 30.09.2020 60 miesięcy zgodnie z § 9 projektu umowy

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki