Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową zasilaną gazem ziemnym w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

DZ.171.2.6.2020

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową zasilaną gazem ziemnym wraz z wewnętrzną i zewnętrzną doziemną instalacją gazową w istniejącym budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim wraz z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów

    Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.), Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 2 – złożoną przez:

Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Staszak

ul. Lwowska 54; 22-600 Tomaszów Lubelski.

Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:

  1. cena oferty – waga kryterium – 60% = 60pkt
  2. okres gwarancji – waga kryterium – 40% = 40pkt

Po dokonaniu oceny oferta ww. Wykonawcy otrzymała punktację za: cenę 60pkt., okres gwarancji 40pkt., co daje łączną sumę 100pkt., uzyskując najwyższą łączną punktację w kryteriach oceny ofert. Po wykazaniu przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału i wykazaniu braku podstaw wykluczenia z postępowania oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Pozostałe złożone oferty w niniejszym postępowaniu:

Oferta nr 1 – Firma Rakoczy Instal-Bud Stanisław Rakoczy ul. Inżynierska 8E; 20-484 Lublin, otrzymała punktację za: cenę 40,69pkt., okres gwarancji 40pkt., co daje łączną sumę 80,69kt. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 3 P.U.P.H. „INSTAD” Tadeusz Szewczak ul. Inżynierska 8A; 20-484 Lublin, otrzymała punktację za: cenę 47,32pkt., okres gwarancji 40pkt., co daje łączną sumę 87,32pkt.

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki