Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2020/2021

DZ.171.6.2020

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2020/2021 w ilości 75 ton luzem.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu do zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu umowy całości zamówienia – do 15.11.2020r.

Dostawa soli drogowej nastąpi partiami począwszy od dnia podpisania umowy według zapotrzebowania Zamawiającego zgłoszonego telefonicznie lub drogą elektroniczną z czterodniowym wyprzedzeniem.

Nie wymaga się wpłaty wadium.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Ofertę sporządzoną w oparciu o specyfikację należy składać w siedzibie MZD w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra Ściegiennego 57 w pokoju nr 2.

Termin składania ofert upływa dnia 06.10.2020r. o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2020r. o godz. 1115 w pokoju nr 2.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie pod numerem telefonu 84 664 27 35 w godzinach od 700 do 1500.

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie:

– cena 100%

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki