Przebudowa wewnętrznych instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacyjnej oraz budowa instalacji chłodzenia, gazowej i instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią gazową w budynku kaplicy cmentarza komunalnego przy ulicy Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim

DZ.171.8.2020

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

Przedmiot zamówienia: Przebudowa wewnętrznych instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacyjnej oraz budowa instalacji chłodzenia, gazowej i instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią gazową w budynku kaplicy cmentarza komunalnego przy ulicy Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu do zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia:

do 22.12.2020r.

Wykonawca przystąpi do wykonywania zadania niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Nie wymaga się wpłaty wadium.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Ofertę sporządzoną w oparciu o specyfikację należy składać w siedzibie MZD w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra Ściegiennego 57.

Termin składania ofert upływa dnia 15.10.2020r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2020r. o godz. 1015.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie pod numerem telefonu 84 664 27 35 w godzinach od 700 do 1500.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie:

– cena 60%

– okres gwarancji 40%

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

 

Załączniki