Zakup z dostawą do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem

DZ.171.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

 

Zamawiający:

Miasto Tomaszów Lubelski

Miejski Zarząd Dróg

ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski

NIP 921-198-17-49, tel. 84 664 27 35, e-mail: mzd@mzdtomaszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Zakup z dostawą do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem”.

Rodzaj zamówienia: dostawa

 1.  Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim fabrycznie nowego ciągnika, nie starszego niż z 2019 roku, z pługiem do odśnieżania, który będzie przystosowany do tego ciągnika. Ciągnik musi posiadać instalacje, osprzęt do robót komunalnych – spełniający aktualnie obowiązujące wymagania z zakresu ergonomii, BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu do niniejszego zapytania ofertowego.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą zawierały pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 1. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 30 dni od podpisania umowy.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą w wymaganym terminie ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami oraz zaświadczeniami wymienionymi w pkt. 4.

 1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę

1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

2) Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2.

3) Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego modelu ciągnika oraz osprzętu.

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00, tel. 84 664 27 35 są:

– Dariusz Pikuła, Mirosław Kołodziej – w sprawie przedmiotu zamówienia,

– Monika Sawiak – w sprawie procedury udzielenia zamówienia.

 1. Termin związania ofertą

Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym drukowanym w sposób czytelny, na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1.

2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.03.2021r., do godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Piotra Ściegiennego 57 w pokoju nr 2 w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:

„Zakup z dostawą fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem

– nie otwierać przed 09.03.2021r. godz. 10:30”.

3) Termin składania ofert upływa 09.03.2021r. o godz. 10:00.

4) Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone bez rozpatrzenia.

5) Oferta złożona osobiście, nadesłana za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca musi być dostarczona do siedziby Zamawiającego do 09.03.2021r. do godz. 10:00.

6) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.03.2021r. o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego.

7) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

1) Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Cena musi zawierać wszystkie koszty i czynniki niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3) Cenę należy podać oddzielnie dla ciągnika i oddzielnie dla pługu do odśnieżania.

4) Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował kryterium

1) Przy wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Cena oferty (C) – waga kryterium – 60% = 60pkt.

Okres gwarancji (G) – waga kryterium – 40% = 40pkt.

Przyjęta metoda przyznania punktów w kryterium za cenę polegać będzie na ocenie każdej oferty według 60 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza czyli najniższa cenowo otrzymuje 60 punktów. Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów według wzoru:

Cena oferty najniższej brutto

C = ——————————————– x 60pkt.

Cena oferty badanej brutto

Przyjęta metoda przyznania punktów w kryterium okresu gwarancji polegać będzie na ocenie każdej oferty według 40 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza czyli z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 40 punktów. Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów według wzoru:

Okres gwarancji badanej oferty

G = ——————————————– x 40pkt.

Najdłuższy okres gwarancji

Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy.

Porównanie ofert zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru uwzględniającego łączną liczbę punktów oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert:

P = C + G

gdzie:

P – łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”.

2) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1) Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

2) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 1. Pozostałe informacje

1) Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny a oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

12. Załączniki

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Formularz oferty.
 3. Projekt umowy.

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki