Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2021 roku

DZ.171.3.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

Zamawiający:

Miasto Tomaszów Lubelski

Miejski Zarząd Dróg

ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski

NIP 921-198-17-49, tel. 84 664 27 35, e-mail: mzd@mzdtomaszow.pl

Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 07:00 do 15:00

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy

miejskiej Tomaszów Lubelski w 2021 roku”.

Rodzaj zamówienia: usługa

I. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2021 roku, tj.:

– remont cząstkowy nawierzchni dróg z użyciem betonu asfaltowego, w zakresie likwidacji ubytków i wybojów, z uzupełnieniem podbudowy, o powierzchni sumarycznej uzupełnień w ilości około 250m2 i wywiezienie destruktu na plac do siedziby Zamawiającego,

– remont cząstkowy nawierzchni dróg techniką lepiszczem i posypania kruszywem przy użyciu specjalnych remonterów do jednoczesnego natrysku pod ciśnieniem ziaren grysu wymieszanych z emulsją, o powierzchni sumarycznej w ilości około 300m2.

Uwaga: założone ilości przedmiarowe mogą ulec zmianie, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, których na etapie przygotowania dokumentów nie można było przewidzieć.

Kod CPV 45 23 31 42 – 6 roboty w zakresie naprawy dróg.

2. Wymagania odnośnie wykonania zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót oraz Warunki Ogólne do niej, stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Miejsce wykonania zamówienia – wskazane ulice miasta Tomaszów Lubelski.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości remontów do wykonania w stosunku do przyjętych ilości przy zachowaniu cen jednostkowych z konsekwencją zmiany wartości umownej przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą zawierały pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

II. Termin wykonania zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia ustala się do 11.06.2021r.

2. Termin może ulec zmianie w zależności od wystąpienia warunków atmosferycznych umożliwiających wcześniejsze wykonanie zamówienia, lub uniemożliwiających zakończenie zamówienia w przewidywanym terminie.

3. Wykonawca przystąpi do wykonywania zadania niezwłocznie po podpisaniu umowy i wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych.

4. W przypadku mniejszego niż przewiduje się zakresu remontów po okresie zimy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia pozostałej części remontów na późniejszy okres – II etap. Termin wykonania II etapu określi Zamawiający w zależności od wystąpienia potrzeby z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

5. Przy etapowaniu zadania rozliczenie za wykonane remonty nastąpi po zakończeniu każdego etapu.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą w wymaganym terminie ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami oraz zaświadczeniami wymienionymi w pkt. IV.

IV. Wykaz dokumentów składających się na ofertę

1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

2. Podpisana kalkulacja cenowa stanowiąca załącznik Nr 1a.

3. Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy stanowiący załącznik nr 2.

4. Oświadczenie o akceptacji wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej – załącznik nr 4.

Są to jedyne i bezwzględnie wymagane dokumenty składające się na ofertę.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00, tel. 84 664 27 35, email: mzd@mzdtomaszow.pl, są:

– Radosław Czubek – w sprawie przedmiotu zamówienia,

– Monika Sawiak – w sprawie procedury udzielenia zamówienia.

VI. Termin związania ofertą

1. Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym drukowanym w sposób czytelny, na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.04.2021r., do godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Piotra Ściegiennego 57 w pokoju nr 1 w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej

Tomaszów Lubelski w 2021 roku

– nie otwierać przed 21.04.2021r. godz. 10:30”.

3. Termin składania ofert upływa 21.04.2021r. o godz. 10:00.

4. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone bez rozpatrzenia.

5. Oferta złożona osobiście, nadesłana za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca musi być dostarczona do siedziby Zamawiającego do 21.04.2021r. do godz. 10:00.

6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.04.2021r. o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego.

7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie I niniejszego zapytania.

2. Cena musi zawierać wszystkie koszty i czynniki niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Cena oferty wynika z kalkulacji cenowej (załącznik nr 1a) i uwzględnia wymagania Specyfikacji Technicznej.

4. Wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia należy wkalkulować w cenę jednostkową.

5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

6. Cena jednostkowa remontów nie ulegnie zmianie przez okres związania ofertą oraz okres realizacji zamówienia.

7. W przypadku konieczności wykonania uzupełnienia warstwy ścieralnej o innej grubości niż 4cm (uzupełnienia betonem asfaltowym) oraz 2cm (uzupełnienia lepiszczem), proporcjonalnie zwiększy się lub zmniejszy powierzchnia wykonanych remontów.

8. Wartość ogólna zamówienia może ulec zmianie w przypadku konieczności zwiększenia lub zmniejszenia ilości remontów do wykonania w stosunku do przyjętych ilości przy zachowaniu cen jednostkowych.

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia jeżeli:

a) oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu,

b) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w niniejszym zapytaniu,

c) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

d) oferta złożona została w określonym przez Zamawiającego terminie.

2. Przy wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Cena oferty (C) – waga kryterium – 100% = 100pkt.

Przyjęta metoda przyznania punktów w kryterium za cenę polegać będzie na ocenie każdej oferty według 100 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza czyli najniższa cenowo otrzymuje 100 punktów. Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów według wzoru:

Cena oferty najniższej brutto

C = ——————————————– x 100pkt.

Cena oferty badanej brutto

3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI. Pozostałe informacje

1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny a oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

XII. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim, w imieniu którego działa Dyrektor z siedzibą przy ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, kontakt: mzd@mzdtomaszow.pl ; msdtomaszowl@post.pl.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iod@tomaszow-lubelski.pl, tel. 694 946 319.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2021 roku”, nr DZ.171.3.2021, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której bezpośrednio dotyczą, jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana – do zawarcia i realizacji umowy.

7. W odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Osoba, której dane dotyczą posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy taka osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje osobie, której dane dotyczą:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

XIII. Załączniki

– załącznik nr 1 Formularz oferty,

– załącznik nr 1a Kalkulacja cenowa,

– załącznik nr 2 Projekt umowy,

– załącznik nr 3 Specyfikacja Techniczna,

– załącznik nr 4 Oświadczenie o akceptacji wymagań Specyfikacji Technicznej.

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki