Zakup z dostawą do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem

DZ.171.4.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

Zamawiający:

Miasto Tomaszów Lubelski

Miejski Zarząd Dróg

ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski

NIP 921-198-17-49, tel. 84 664 27 35, e-mail: mzd@mzdtomaszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Zakup z dostawą do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim

fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem”.

Rodzaj zamówienia: dostawa

I. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim fabrycznie nowego ciągnika, nie starszego niż z 2019 roku, z pługiem do odśnieżania, który będzie przystosowany do tego ciągnika. Ciągnik musi posiadać instalacje, osprzęt do robót komunalnych – spełniający aktualnie obowiązujące wymagania z zakresu ergonomii, BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą zawierały pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

II. Termin wykonania zamówienia

1. Wymagany termin realizacji zamówienia – do 60 dni od podpisania umowy.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą w wymaganym terminie ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami oraz zaświadczeniami wymienionymi w pkt. IV.

IV. Wykaz dokumentów składających się na ofertę

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

2. Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2.

3. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego modelu ciągnika oraz osprzętu.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00, tel. 84 664 27 35 są:

– Dariusz Pikuła, Mirosław Kołodziej – w sprawie przedmiotu zamówienia,

– Monika Sawiak – w sprawie procedury udzielenia zamówienia.

VI. Termin związania ofertą

1. Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym drukowanym w sposób czytelny, na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.05.2021r., do godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Piotra Ściegiennego 57 w pokoju nr 1 w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:

„Zakup z dostawą fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem

– nie otwierać przed 11.05.2021r. godz. 10:30”.

3. Termin składania ofert upływa 11.05.2021r. o godz. 10:00.

4. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone bez rozpatrzenia.

5. Oferta złożona osobiście, nadesłana za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca musi być dostarczona do siedziby Zamawiającego do 11.05.2021r. do godz. 10:00.

6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.05.2021r. o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego.

7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Cena musi zawierać wszystkie koszty i czynniki niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Cenę należy podać oddzielnie dla ciągnika i oddzielnie dla pługu do odśnieżania.

4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował kryterium

1. Przy wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Cena oferty (C) – waga kryterium – 60% = 60pkt.

Okres gwarancji (G) – waga kryterium – 40% = 40pkt.

Przyjęta metoda przyznania punktów w kryterium za cenę polegać będzie na ocenie każdej oferty według 60 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza czyli najniższa cenowo otrzymuje 60 punktów. Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów według wzoru:

Cena oferty najniższej brutto

C = ——————————————– x 60pkt.

Cena oferty badanej brutto

Przyjęta metoda przyznania punktów w kryterium okresu gwarancji polegać będzie na ocenie każdej oferty według 40 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza czyli z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 40 punktów. Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów według wzoru:

Okres gwarancji badanej oferty

G = ——————————————– x 40pkt.

Najdłuższy okres gwarancji

Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz dłuższy niż 36 miesięcy.

Porównanie ofert zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru uwzględniającego łączną liczbę punktów oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert:

P = C + G

gdzie:

P – łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”.

2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI.Pozostałe informacje

1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny a oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

XII. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim, w imieniu którego działa Dyrektor z siedzibą przy ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, kontakt: mzd@mzdtomaszow.pl ; msdtomaszowl@post.pl

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iod@tomaszow-lubelski.pl, tel. 694 946 319.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup z dostawą do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem”, nr DZ.171.4.2021, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której bezpośrednio dotyczą, jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana – do zawarcia i realizacji umowy.

7. W odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Osoba, której dane dotyczą posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy taka osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje osobie, której dane dotyczą:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

XIII. Załączniki

1. Opis przedmiotu zamówienia.

2. Formularz oferty.

3. Projekt umowy.

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki