Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji obejmującej wymianę kotła co z paliwa stałego na paliwo gazowe – gaz ziemny w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57

Sd.171.ZAK.4.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie dokumentacji obejmującej

wymianę kotła co z paliwa stałego na paliwo gazowe – gaz ziemny

w budynku Miejskiego Zarządu Dróg

w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57

I. Zamawiający

Miasto Tomaszów Lubelski

Miejski Zarząd Dróg

ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski

NIP 921-198-17-49, tel. 84 664 27 35, faks 84 543 24 32, email: mzd@mzdtomaszow.pl

II. Tryb udzielania zamówienia

Wybór ofert cenowych w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO netto. Postępowanie zgodnie z art. 4 pkt 8, nie podlega Ustawie z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zmówienia jest opracowanie dokumentacji obejmującej wymianę kotła co z paliwa stałego na paliwo gazowe – gaz ziemny w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57 wraz z:

– ustaleniem bilansu ciepła i zapotrzebowania na gaz ziemny,

– przygotowaniem wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej i zapewnienia dostawy gazu,

– zaprojektowaniem wewnętrznej instalacji gazowej wraz z odcinkiem instalacji doziemnej od układu pomiarowego, zlokalizowanego w linii ogrodzenia posesji, do pomieszczenia kotłowni,

– doborem kotła w układzie kaskadowym i wpięciem go do istniejącej instalacji co wraz z regulacją przepływów,

– instalacją kominową do odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do kotła,

– ustaleniem niezbędnych prac remontowych pomieszczenia kotłowni w zakresie robót budowlanych, wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wod-kan. i wentylacji dostosowujących je do wymogów i przepisów bhp i p.poż., poprzedzone inwentaryzacją stanu istniejącego w niezbędnym zakresie.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 musi zawierać następujące opracowania:

2.1 Projekt Budowlano-Wykonawczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości pięciu (5) egzemplarzy w formie pisemnej oraz jednym (1) egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie PDF.

Zakres i stopień dokładności projektu wykonawczego musi być wystarczający do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowania oferty przez wykonawcę robót.

2.2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości pięciu (5) egzemplarzy w formie pisemnej oraz jednym (1) egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie PDF.

2.3 Przedmiary robót w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości pięciu (5) egzemplarzy w formie pisemnej oraz jednym (1) egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie Adobe Acrobat Reader (*.pdf) oraz w rozszerzeniu edytowalnym (*.ath).

2.4 Kosztorys inwestorski w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym w ilości dwóch (2) egzemplarzy w formie pisemnej.

2.5 Kosztorysy nakładcze w ilości pięciu (5) egzemplarzy w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, tj. w formacie Adobe Acrobat Reader (*.pdf) oraz w rozszerzeniu edytowalnym (*.ath).

2.6 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane w ilości pięciu (5) egzemplarzy w formie pisemnej oraz jeden (1) egzemplarz w formie elektronicznej w formacie PDF.

3. Wykonawca wykona projekt budowlano-wykonawczy na podstawie ustaleń z Zamawiającym po dokonaniu wizji lokalnej.

4. Wykonawca zastosuje w projekcie rozwiązania standardowe skutkujące optymalizacją kosztów.

5. W związku z tym, że opracowania stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca wykona je zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy Prawo zamówień publicznych pod rygorem odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego.

6. W przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń „równoważnych” tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

7. Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego postępowania, udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz w razie potrzeby uzupełni tę dokumentację.

8. Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę musi posiadać wszystkie wymagane prawem polskim uzgodnienia.

IV. Miejsce i termin, w którym można dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia

Wizji lokalnej przedmiotu zamówienia można dokonać w obecności przedstawiciela Zamawiającego w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg przy ulicy Piotra Ściegiennego 57 w Tomaszowie Lubelskim, od dnia 10.02.2020r. do dnia 19.02.2020r. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym. Szczegółowych informacji udziela Pani Marta Śledź, tel. 84 664 27 35.

V. Termin realizacji zamówienia

1. Przekazanie dokumentacji Zamawiającemu do sprawdzenia do 15 maja 2020 roku.

2. Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 maja 2020 roku.

VI. Opis warunków udziału w postepowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy złożą w wymaganym terminie ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami i załącznikami (wykaz dokumentów pkt VI).

2. Autorzy opracowania muszą posiadać uprawnienia projektowe w zakresie branż będących przedmiotem opracowania oraz legitymować się przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

VII. Wykaz dokumentów składających się na ofertę

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

2. Do oferty należy dołączyć:

2.1 Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia projektowe w zakresie branż będących przedmiotem opracowania.

2.2 Dokumenty potwierdzające przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.3 Parafowany przez Wykonawcę projekt Umowy stanowiący załącznik nr 2.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 jest mgr inż. Marta Śledź tel. 84 664 27 35 mzd@mzdtomaszow.pl

IX. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający odstępuje od ustanowienia wadium.

X. Termin związania ofertą

Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Piotra Ściegiennego 57 w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „Opracowanie dokumentacji obejmującej wymianę kotła co z paliwa stałego na paliwo gazowe – gaz ziemny w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57 – nie otwierać przed 20.02.2020r. godz. 10:30”.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym drukowanym w sposób czytelny.

3. Termin składania ofert upływa 20.02.2020r. o godz. 10:00.

4. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

5. Oferty złożone osobiście, nadesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego do 20.02.2020r. do godz. 10:00.

6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.02.2020r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie III.

2. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia.

3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszej ceny.

2. Oferta, która przedstawia najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XV. Pozostałe informacje

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy:

– nie złożono w postępowaniu żadnej oferty,

– cena najkorzystniejszej oferty przekracza wartość kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,

– zaistniały okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie a oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

XVI. Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Projekt Umowy

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki